Saturday, February 28, 2009

Kursus Lengkap Ilmu Tajwid, Menurut Riwayat Hafs `An `Asim melalui Toriq al-Syatibiyyah

Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada peserta-peserta mempelajari Buku Ilmu Tajwid Menurut Riwayat Hafs ‘An ‘Asim (Jilid 1 & 2) dari penulis buku sendiri iaitu: Surur Shihabudin An-Nadawi (Al-Hafiz). Tempoh kursus selama 30 minggu dan hanya 1 sessi dijalankan setiap tahun.

Sebanyak 3 kursus telah berjaya dikendalikan setakat ini yang disertai oleh muslimin dan muslimat berumur 18 tahun ke 70 tahun: -

1. Kursus tahun 2006 berakhir pada 18 Sep 2006 - jumlah peserta seramai 36 orang.

2. Kursus tahun 2007 berakhir pada 03/09/2007 - jumlah peserta seramai 41 orang.

3. Kursus tahun 2008 berakhir pada 25/08/2008 - jumlah peserta seramai 31 orang.

Cadangan kursus bagi sessi 2009 adalah seperti di bawah: -

Hari : Setiap Isnin Malam Selasa

Masa : 8:00mlm - 10:00mlm

Tempoh : 30 minggu

Bermula : 02 / 03 / 2009

Berakhir : 30 / 11 / 2009

Yuran : RM 400 (sepanjang kursus) (Buku Ilmu Tajwid diberi Percuma)

Pendaftaran untuk kursus sessi tahun 2009 adalah dibuka dari sekarang. Klik untuk BORANG PENYERTAAN

Kandungan kursus meliputi pengajian semua topic-topik dalam buku penulis sendiri secara teori dan praktikal: -

MINGGU TAJUK *
1 Pengenalan Kepada Ilmu Tajwid, Qiraat, Riwayat & Toriq
2 Kesalahan Nyata dan Tersembunyi dan Isti’azah wa Basmalah
3 Latihan Bacaan

4, 5, 6, & 7 Hukum Nun Sākinah dan Tanwin: Izhar Halqi, Idgham Bila Ghunnah, Ma’al Ghunnah, Izhar Mutlaq, Iqlab dan Ikhfa’ Haqiqi.

8 & 9 Hukum Mim Sākinah dan Hukum Nun Mim Bersabdu, Izhar Qamari dan Idgham Syamsi serta Latihan Bacaan

10, 11&12 Mad Asli, Mad Far`ie yang disebabkan Hamzah dan Perkara-perkara yang mesti ditunaikan bagi bacaan Tawassut Munfasil (Toriq al-Syatibiyyah).

13&14 Mad Far`ie yang disebabkan Sukun (Mad-mad Lazim).

15 & 16 Makhraj Huruf

17 ,18 & 19 Sifat-sifat Huruf

20 Tarqiq, Tafkhim dan Hukum-hukum Ra’

21 Latihan Bacaan

22 Mutamathilan, Mutaqoriban dan Mutajanisan serta Idgham Kabir dan Soghir

23 & 24 Latihan Bacaan

25 & 26 Menyambung dan Memulakan Hamzah Wasal dan Pertemuan Dua Sukun

27 Waqaf dan Perbahasannya

28 & 29 Ujian Bertulis

30 Ujian Bacaan

* Sebarang maklumat yang telah dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada perubahah.

Sijil akan diberikan kepada peserta-peserta yang berjaya menamatkan kursus. Peserta yang tamat juga akan layak menyertai Tallaqqi bersanad dengan Penulis buku.

http://www.rehal.org/KLIT.htm

Talaqqi Al-Quran at Darul Ghufran Mosque, Singapore

Talaqqi Al-Quran

Talaqqi Al-Quran is an affordable course that is similar to the traditional Quranic recitation services offered during the kampong days of Singapore. Participants will be divided into groups to recite the Al-Quran independently while a qualified asatizah will guide each participant in turns on a one-on-one basis.

Audience: Primarily adults but children and teens are welcome
Frequency: Choice of Saturday or Sunday
Time: 10.00am-1.00pm
Location: Mosque prayer hall, 3rd Storey
Fees:

* Registration Fee: S$10 (One-time payment)
* Course Fee: S$21.40 monthly (Inclusive of 7% GST)

http://www.darulghufran.org/courses/quranic-courses/talaqqi-al-quran/

Home Based Learning: Quranic Reading

To cater to families or groups who would like to study the Quranic recitations in the privacy and comfort of home, the Home Based Learning would be an ideal course. Participants would require to purchase their own Qur’ans and these should be the standard large size for recitation purposes. This course is very convenient and participants get the complete attention from the asatizah. A maximum of 6 participants are allowed for a course to commence at your home.
Audience: All ages are allowed to participate. Fees:

* Registration Fee: S$10 (One-time payment)
* Course Fee: S$149.80 monthly (Inclusive of 7% GST)

http://www.darulghufran.org/courses/quranic-courses/home-tuition-scheme/

Locate Us
Darul Ghufran Mosque
503 Tampines Ave 5
Singapore 529651

Tel: 6786 5545 Fax: 6786 5485

Contact us electronically here

Buses From Tampines Interchange : 291, 69, 72
Bus from Punggol MRT & Changi Airport PTB2 : 34
Bus from Bedok Interchange : 69
Bus from Yio Chu Kang Terminal : 72

http://www.darulghufran.org/locate-us/

Map to Darul Ghufran Mosque, Singapore


View Larger Map

Wednesday, February 25, 2009

Sijil Pengajian Al-Quran (SPAQ) di Universiti Malaya (UM)

LATAR BELAKANG

Kursus jangka pendek Sijil Pengajian al-Qur’an (SPAQ) anjuran Unit Pembangunan Sosial, Bahagian Pembangunan Korporat, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya mula diperkenalkan pada September 2001. Kursus ini menggabungkan tiga elemen penting yang mendasari pengajian al-Qur’an iaitu kemahiran tajwid dan tilawah al-Qur’an serta tarannum (lagu-lagu al-Qur’an), bahasa al-Qur’an dan ilmu-ilmu al-Qur’an. Setelah beroperasi hingga kini, kursus ini telah berjaya menarik minat masyarakat Islam mendalami ilmu-ilmu al-Qur’an yang bersifat semasa di samping menguasai kemahiran tilawah al-Qur’an serta bahasa Arab sebagai bahasa pengantar al-Qur’an.

OBJEKTIF

Kursus ini diperkenalkan kepada masyarakat awam bertujuan untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab suci al-Qur'an kepada mereka . Antara objektif utama kursus ini :
· Membimbing masyarakat awam membaca al‑Qur'an dengan betul (tartil)
· Mendedahkan mereka kepada kefahaman sebenar tentang isi-isi kandungan al-Qur'an khususnya hukum-hakam yang terkandung di dalamnya
· Mengajar dan membimbing mereka bagaimana mempraktikkan segala perintah terkandung di dalam al-Qur'an
· Menjadikan mereka cintakan al-Qur'an serta meletakkannya sebagai dustur (perlembagaan) hidup sepanjang hayat

Kursus ini ditawarkan di peringkat sijil dan terbuka kepada individu yang berminat.

ANJURAN

Kursus ini dianjur oleh Unit Pembangunan Sosial, Bahagian Pembangunan Korporat, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

TEMPAT DAN PERJALANAN KURSUS

Kelas diadakan di Bilik Seminar dan Dewan Kuliah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur. Pengajian adalah secara kuliah dan tutorial.

KELAYAKAN

Sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya.

TEMPOH KURSUS

Kursus ini mengandungi 4 modul dan setiap modul dijalankan selama 4 bulan. Kuliah diadakan setiap hari sabtu dari 9.00 - 11.00 pagi.

Mata pelajaran kursus berdasarkan modul yang dirangka khusus.


MODUL I

Ulum al-Qur'an I

Membincangkan pengertian al-Qur'an, ciri -cirinya, nama-nama Qira'at, kemukjizatan, sebab-sebab nuzulnya, hikmah penurunan secara beransur-ansur, ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat, makkiyyah, madaniyyah, sejarah pengumpulan al-Qur'an serta perkara-perkara yang berkaitan.

Tajwid dan Tilawah al-Qur'an I
Membincangkan bentuk-bentuk huruf al-Qur'an. Pengenalan ilmu Tajwid dan hukum mempelajarinya, makhraj-makhraj huruf, sifat -sifat huruf dan kaedah pembacaan secara bertajwid.

Bahasa Al-Qur'an I
Bertujuan untuk mempelajari pengertian kalimah, ayat dan gaya bahasa al-Qur'an serta tatabahasa Arab yang berkaitan dengannya secara mudah, ringkas dan praktikal.

Wirid al-Qur'an
Membincangkan doa-doa terbaik yang boleh diamalkan oleh seseorang muslim merangkumi pengertian doa ma'thurat, kepentingannya, adab, tempat dan masa berdoa.


MODUL II

Ulum al-Qur'an

Membincangkan pengertian ilmu tafsir dan pembahagiannya seperti Tafsir bi al-Riwayah, Tafsir bi-al-Dirayah (AI-Ra'yi) dan Tafsir al-lsyari.

Tajwid dan Tilawah al-Qur'an II
Merupakan lanjutan dari kursus Tajwid dan Tilawah al-Qur'an I. Membincangkan tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum mim dan nun bertasydid mad dan qasar, basmalah dan hukumnya.

Bahasa al-Qur'an II
Membincangkan jenis-jenis ayat di dalam al-Qur'an dan sistem pembentukannya, sistem perubahan kalimah di dalam ayat menurut tatabahasa Arab dan praktikaliti terhadap ayat- ayat al-Qur'an, adawat dan fungsinya di dalam ayat, jenis-jenis gaya bahasa al-Qur'an dan sistem maknanya.

Al-Qur'an Dan Pembinaan Syakhsiah
Menghuraikan keperibadian muslim berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Penekanan diberikan kepada Rasulullah s.a.w. sebagai model keperibadian muslim, peranan ibadat dalam membina sifat-sifat peribadi muslim, adab dan budaya hidup muslim serta nilai-nilai murni dalam Islam.


MODUL III

Tafsir Ayat al-Ahkam I

Membincangkan ayat-ayat terpilih yang berkaitan dengan hukum-hakam.

Tajwid dan Tilawah al-Qur'an III
Lanjutan dan pelengkap kepada Tajwid dan Tiiawah al-Qur’an I dan II. Membincangkan tentang waqaf dan bahagian-bahagian tanda waqaf yang terdapat dalam al-Qur'an, hamzah wasal, hukum lam, isti'azah serta adab-adab membaca al-Qur'an.

Bahasa al-Qur'an III
Merupakan lanjutan dari kursus Bahasa al-Qur’an II. Membincangkan mengenai cara penyusunan jumlah ayat dalam al-Qur'an, pembahagian asas kalimah serta keperluan dalam pembentukan ayat mengikut peraturan peraturan bahasa Arab.

Al-Qur'an Dan Pembinaan Masyarakat
Menghuraikan tentang hubungan Islam dan masyarakat, pengabdian kepada Allah dan masyarakat, keadilan di dalam al-Qur'an, kepentingan pimpinan dalam pembinaan masyarakat dan amanah dalam kehidupan masyarakat.


MODUL IV

Aqidah al-Qur'an

Menghuraikan tentang aqidah ahl al-sunnah wa al jama'ah yang merangkumi perkara-perkara pokok bagi pegangan setiap muslim.

Bahasa al-Qur'an IV
Lanjutan dari pelajaran yang lepas dan membincangkan al-nakirah, al-ma'rifah, al -mudhakkar dan al-mu'annas.

Praktikal al-Qur'an 1
Merupakan lanjutan dari pelajaran Tajwid &Tilawah Al-Qur’an. Pelajar didedahkan dengan bacaan al-Qur’an yang betul dan menghafal al-Qur’an.

Praktikal al-Qur'an 2
Merupakan kesinambungan dari Praktikal al-Qur’an 1. Pelajar didedahkan dengan bacaan al-Qur’an yang betul dan menghafal al-Qur'an.


MODUL V (pilihan)

Bahasa al-Qur’an V

Lanjutan dari pelajaran yang lepas, membincangkan tentang bahasa Arab menerusi teks al-Qur’an, ibadah, nasab, jazam dan sebagainya.

Taranum al-Qur’an
Pelajar didedahkan dengan bentuk lagu yang sering digunakan dalam pembacaan al-Qur’an seperti Bayati, Misri, Shika, Ras dan sebagainya.

Kaedah Penghafalan Al-Qur’an
Membincangkan kaedah penghafalan al Qur’an merangkumi teknik-teknik penghafalan ayat-ayat pendek dan ayat-ayat panjang, memelihara dan mengekalkan penghafalan, adab-adab seorang hafiz dan sebagainya.

Tafsir Ayat AI-Ahkam II
Merupakan lanjutan dari Tafsir Ayat AI-Ahkam I. la lebih memfokus Kepada tafsir Mawdui' dan tafsir tahlili terhadap beberapa ayat dari surah-surah yang terpilih seperti al Baqarah (282-283), al-Mujadalah (1-4) al-Talaq (1-3), al- Nisa' (92-93) dan lain-lain.


KELAS TALAQQI & QIRA'AT AL-QUR'AN (pilihan)

BAHASA PENGANTAR

Bahasa Melayu

KEMUDAHAN
Peserta dibekalkan dengan beberapa kertas kerja yang berkaitan dengan mata pelajaran kursus yang ditawarkan.


PEPERIKSAAN / SIJIL
Peserta dikehendaki menduduki peperiksaan di penghujung kursus yang disertai bagi memperolehi sijil kelulusan. Namun peserta yang hanya menyertai kelas dan kuliah tanpa menduduki peperiksaan akan hanya diberi sijil penyertaan.

TENAGA PENGAJAR
Kelas dikendalikan oleh tenaga pengajar yang berkelayakan dan berpengalaman dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

YURAN
Yuran Kursus bagi setiap modul ialah RM250 sahaja. Yuran yang dibayar tidak akan dikembalikan jika peserta gagal mengikuti kursus atau apa jua sebab kecuali kursus dibatalkan oleh pihak penganjur.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :‑
Tel : 03-79676167 (Puan Noor Afsurizan Mohd Afandi)
Tel : 03-79676010 (Dr. Faisal Ahmad Shah)
Fax : 03-79676030

BORANG PERMOHONAN
SIJIL PENGAJIAN AL –QUR’AN
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA

Urusetia
Sijil Pengajian al-Qur’an
Unit Pembangunan Sosial
Bahagian Pembangunan Korporat
Aras 4 Blok D, Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur

http://spaq-apium.blogspot.com/

Peta ke Akademi Pengajian Islam (API), Universiti Malaya


View Larger Map

Kursus Sijil Bahasa Arab dan Komunikasi di USIM

Kursus ini direka untuk memperkenalkan bahasa Arab secara amnya kepada para pelajar serta memahami dan menguasai sistem makhraj dengan baik. Ia juga diharap dapat membantu pelajar dalam pendengaran dan pertuturan yang mudah.

Program ini akan ditawarkan dengan tiga tahap, untuk peringkat pertama penawaran adalah pada Tahap 1 sahaja. Seterusnya para peserta boleh mengikuti Tahap 2 dan Tahap 3 pada sesi pengajian akan datang di bawah UPSH USIM.

Jangkamasa Program
12 minggu (kuliah akan dijalankan pada setiap hari Sabtu sahaja)

Jam Kredit Keseluruhan
3 jam x 12 minggu = 36 jam

Golongan Sasaran
Penuntut lepasan SPM, Pegawai di Jabatan Kerajaan atau Swasta serta Orang awam yang berminat mempelajari Bahasa Arab

Syarat Kelayakan Masuk
Sekurang-kurangnya lulus Sijil Pelajaran Malaysia.

http://www.usim.edu.my

Kursus-kursus lain yang turut di tawarkan oleh USIM adalah:

A. Kursus Sijil Undang-undang Keluarga Islam dan Masyarakat
B. Kursus Sijil Pengurusan Kewangan Masjid

Kursus Sijil Talaqqi Al-Quran di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri SembilanPendahuluan

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mencadangkan penawaran kursus peringkat sijil dalam bidang Talaqqi al-Quran, di mana ia dilihat sebagai salah satu komponen yang sangat relevan kepada masyarakat dewasa ini dalam menyeimbangi keperluan duniawi dan ukhrawi, khususnya kepada masyarakat setempat.

Sebagaimana maklum, al-Quran merupakan sumber utama dalam agama Islam, selain Sunnah Rasululullah S.A.W yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita seharian. Justeru, penawaran kursus ini adalah amat bertepatan dengan kehendak semasa masyarakat kita yang amat memerlukan bimbingan dan intensif daripada pakar-pakar dalam bidang tersebut.

Objektif Program

1. Merealisasikan hasrat USIM dalam memasyarakatkan universiti melalui program-program yang ditawarkan mengikut kepakaran yang ada.
2. Sebagai satu platform kepada masyarakat dalam mendalami ilmu berkaitan Talaqqi al-Quran daripada tenaga/pakar yang berkelayakan.
3. Membantu pihak kerajaan dalam melahirkan masyarakat celik al-Quran selaras dengan prinsip Islam Hadhari.

Subjek-Subjek yang ditawarkan:

1. Talaqqi al-Quran
2. Pengantar Ilmu Qiraat
3. Ilmu Tajwid
4. Pengantar cUlum al-Qur’an

Jangkamasa Program
12 minggu (kuliah akan dijalankan pada setiap hari Sabtu sahaja)

Jam Kredit Keseluruhan
4 jam x 12 minggu =48 jam

Golongan Sasaran
Sasaran penyertaan adalah kepada masyarakat setempat yang telah mempunyai asas dalam bacaan al-Quran.

Syarat Kelayakan Masuk

Sekurang-kurangnya lulus Sijil Pelajaran Malaysia.#Kursus Sijil Bahasa Arab dan Komunikasi

Kursus ini direka untuk memperkenalkan bahasa Arab secara amnya kepada para pelajar serta memahami dan menguasai sistem makhraj dengan baik. Ia juga diharap dapat membantu pelajar dalam pendengaran dan pertuturan yang mudah.

Program ini akan ditawarkan dengan tiga tahap, untuk peringkat pertama penawaran adalah pada Tahap 1 sahaja. Seterusnya para peserta boleh mengikuti Tahap 2 dan Tahap 3 pada sesi pengajian akan datang di bawah UPSH USIM.

Jangkamasa Program
12 minggu (kuliah akan dijalankan pada setiap hari Sabtu sahaja)

Jam Kredit Keseluruhan
3 jam x 12 minggu = 36 jam

Golongan Sasaran
Penuntut lepasan SPM, Pegawai di Jabatan Kerajaan atau Swasta serta Orang awam yang berminat mempelajari Bahasa Arab

Syarat Kelayakan Masuk
Sekurang-kurangnya lulus Sijil Pelajaran Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi...

Lifelong Learning Unit
Centre for General Studies
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800, Nilai
Negeri Sembilan

Phone :
06-798 8690(SHARIFAH HANIZAH)
019-2813112 (MUSHADDAD)

Fax: 06-798 8238

Email: pej.ppu2@usim.edu.my / mushaddad@usim.edu.my

http://www.usim.edu.my

Peta ke USIM Nilai
View Larger Map

Sunday, February 22, 2009

Zekr - Cara pemasangan pada Ms Windows, Linux dan Mac OS

1. Download dan install pakej mengikut sistem operasi anda (samada Windows, Linux atau Mac OS)
Wednesday, February 18, 2009

QuranReciter (great for learning Arabic in Quran)


QuranReciter (Freeware) - Features

* Complete Quran Recitation of Sa'd Al-Ghamdi
* Display of Arabic text and 3 different English translation of the recited verse.(Picktal, Yusuf Ali and Shakir)
* Yusuf Ali Commentary and English Transliteration.
* Quran Translations in 24 languages. (Azerbaijani, Bosnian, Chinese Simplified, Chinese, Dutch, Finnish, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malayalam, Malaysian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swahili, Tamil, Thai, Turkish, Urdu)
* Two different modes, Range Mode (for reciting a set of verses) and Verse Mode (for reciting verse by verse)
* Word by Word meaning display for Amma Juz' (Sura 78 to 114)
* Recitation can be configured to recite a set of verse any number of times for memorisation (Press Ctrl+R for recitation option)
* Completely linked with the quran index available at
www.quran-hadith-index.com .
* Quick verse navigation : Press "S" followed by sura number and "V" followed by Verse number to Navigate to a particular verse
* First completely free Quran software in Internet with full Quran Audio

http://www.shaplus.com/free-quran-software/quran-mp3-software/QuranReciter/quranreciter-free-download.htm

Friday, February 13, 2009

Belajar Bahasa Arab

Nota Bahasa Arab dalam bahasa Melayu

http://www.freewebs.com/arabindo/isi.htm

Forum Bahasa Arab

http://arabic.goodforum.net/index.htm

Nota-nota bahasa Arab di dalam bahasa Inggeris

Fundamentals of Classical Arabic

the Basics of Reading Arabic

A nice list of Arabic verbs in al-quran

Arabic Verb Conjugator

Arabic Grammar: Files [1], [2], [3] (.pdf files)
(LESSONS COVERED: Subject & Predicate, Masculine & Feminine genders, singular/dual/plural, Adjective and its Noun, Possessive case, Interrogatives, Pronouns, Prepositions, Subject/Verb/Object, Tense)

Quran word-for-word (.pdf files)

Word for Word Arabic English translation

Quran Reading (online tutoring options)

www.yemenlinks.com/Arabic_Resources.htm

Scanned books:
A Grammar of the Arabic Language by W. Wright (pdf) Volume 1 & Volume 2
A Grammar of the Arabic Language, by: Haywood (pdf)

http://www.studyquran.co.uk/LearnArabic.htm

http://thequran.wordpress.com/quran-study-tools-2/

http://abdurrahman.org/arabic/

Monday, February 9, 2009

KURSUS TILAWAH AL-QURAN UNTUK ORANG AWAM, ANJURAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIA)Divisyen Tilawah, IfLA, UIAM menjemput Tuan, Puan, Muslimin dan Muslimat yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengikuti Kursus Pengajian Al-Quran Orang Awam. Kursus ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat samada sudah tahu membaca al-Quran atau baru hendak belajar membaca al-Quran.

Membaca Al Quran adalah merupakan suatu kemestian ke atas setiap orang Islam. Sebagai seorang muslim, kemampuan membaca Al Quran amatlah dituntut. Walaupun demikian, segala tuntutan tersebut tidak dapat dicapai sekiranya asas ke arah itu tidak dapat diatasi. Terdapat banyak hadith yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang kelebihan membaca Al Quran dan mempelajarinya. Antara lain satu hadith yang bermaksud:

“Bacalah olehmu akan Al Quran, Maka sesungguhnya ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat kelak”.

Dalam hadis yang lain Rasulullah S.A.W juga telah bersabda yang maksudnya:

“Barang siapa yang mahu berkata-kata dengan Allah S.W.T maka bacalah Al Quran”

Bertitik tolak dari sinilah, dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap umat Islam, Pusat Bahasa dan Pencapaian Akademik Pra-Universiti (CELPAD), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah menubuhkan Kursus Tilawah Al Quran pada Jun 2000. Kelas ini akan memberi peluang khususnya kepada masyarakat luar untuk belajar membaca Al Quran dan mendalami ilmu tajwid.

KAMPUS PENGAJIAN

Kelas akan di adakan di TIGA kampus IIUM: -

Kampus Utama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, GOMBAK.
Pusat Asasi UIAM, Jalan Universiti, Seksyen 17, PETALING JAYA.
Pusat Asasi UIAM, Jalan BBN, 1/7D, Fasa 3A/3B Putra Nilai, NILAI, NEGERI SEMBILAN

WAKTU PENGAJIAN

Kelas diadakan DUA kali seminggu secara pasangan hari berikut:

Isnin dan Rabu Khamis; 8:00malam – 10:00 malam.
Selasa dan Khamis; 8:00malam – 10:00 malam.

Peserta hanya boleh memilih satu pasangan hari sahaja dalam seminggu di 1 lokasi yang sesuai sahaja.

KAPASITI KELAS

Bagi satu-satu kelas pengajian, peserta dihadkan seramai 15 ke 20 orang sahaja. Jumlah ini telah disesuaikan dengan masa yang diperuntukkan iaitu 2 jam setiap kali menghadiri kelas. Guru akan memberi peluang kepada semua peserta dalam satu-satu kelas itu untuk mencuba bacaan mereka dan dapat pula diperbetulkan bacaan mereka oleh guru kami yang terlatih.

Oleh itu guru dan peserta diharapkan dapat memulakan dan mengakhirkan kelas tepat pada masa yang telah ditentukan. Kelewatan memulakan kelas atau melambatkan tamat kelas akan merugikan masa yang diperuntukkan.

Untuk maklumat lanjut, layari...

http://www.iiu.edu.my/celpad/kutaq/

Peta ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Peta ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak


View Larger Map

Peta ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya


View Larger Map

Peta ke Pusat Asasi UIAM, Nilai


View Larger Map

Kelas Al-Quran di UIA

Kelas Pengajian Al-Quran (Tajwid), Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam, Kajang

Masa : 10:30 pagi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga setiap bulan
Penyertaan : Terbuka kepada semua tanpa sebarang bayaran
Anjuran : Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam
Penceramah : Ustaz Mahzir bin Nor

Semua ahli kariah dijemput hadir

Peta ke Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor

View Larger Map

ADAB MEMBACA AL-QURAN SEPERTI TAFSIR SURAH AL-A'RAF DI IKIM

Adab membaca al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran oleh al-Imam an-Nawawi


1. Berniat ikhlas kerana Allah SWT.
2.Menggosok gigi atau bersiwak sebelum membaca al-Quran.
3.Membaca dalam keadaan berwudhuk.
4.Mengadap ke arah kiblat.
5.Memulakan dengan at-Ta’awwuz.
6.Membaca al-Quran dari Mushaf lebih utama dari membaca tanpa melihat.Walaupun begitu bagi yang ingin mengahfaznya diharuskan membaca dari hafazan tanpa melihat.
7.Membaca dengan suara yang merdu dan kuat agar dapat dihayati oleh diri sendiri dan orang lain.
Al-Imam al-Ghazali mengatakan jika kita bimbang akan timbuyl riyak iaitu ingin menunjuk-nunjuk,maka membaca secara perlahan itu lebih utama.Sebaliknya jika dapat menjaga dari timbulnya penyakit tersebut, maka digalakkaan membaca dengan suara yang nyaring.- Ihya` Ulumiddin.
8.Membaca dengan perhatian dan memahami ayat-ayat yang dibacakan.
9.Membaca dengan mentadabbur dan menangis.

Tahukah Anda!!!

Antara adab-adab tadabbur itu ialah memperlahankan suara apabila sampai pada ayat yang menyentuh tentang sifat Allah menurut tafsiran orang-orang kafir.Sebagai contoh orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah seperti yang disebutkan Allah dalam surah at-Taubah ayat 30.Contoh yang lain ialah persepsi mereka bahawa Allah tidak berkuasa mengurniakan rezki kepada hamba-hambaNya seperti yang difirmankan dalam ayat 64 surah al-Maidah.

10.Memuliakan al-Quran.Kita dilarang membaca al-Quran sambil ketawa ataupun sambil berbual melainkan tentang sesuatu yang amat penting.
11.Membaca ayat-ayat dan surah mengikut susunannya dalam tertib al-Quran, yang dahulu didahulukan dan kemudian dikemudiankan.
12.Beramal dengan ajaran al-Quran itu.
13.Sentiasa membaca al-Quran terutamanya pada waktu pagi kerana Nabi SAW mendoakan keberkatan waktu itu.

Diriwayatkan dalam al-Mustadrak oleh al-Hakim dari Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud : “Sesiapa yang membaca 10 ayat, maka dia tidak akan tergolong dari kalangan orang-orang yang lalai”.no 2085, hadith sahih mengikut syarat Muslim

14.Berusaha menghafaz ayat-ayat al-Quran dan mengulang-ulang ayat-ayat itu supaya sentiasa mengingatinya.
15.Meletakkan target untuk mengkhatamkan al-Quran itu.
16.Memanjatkan doa sebaik tamat dari membaca al-Quran kerana waktu itu merupakan antara waktu mustajab doa.
17.Dilarang membaca al-Quran di tempat-tempat yang tidak sewajarnya seperti di dalam tandas dan sebagainya.

Menurut Qadhi Beirut al-Syeikh Ab Latif dalam kitab al-Tabyiin Fi Ahkam Tilawat al-Kitab al-Mubin terdapat adab-adab selain dari yang disebutkan oleh al-Imam al-Nawawi iaitu :

18. Mengucup al-Quran kerana dkiaskan dengan mengucup al-Hajar al-Aswad kerana ia juga merupakan hadiyah Allah kepada.
19. Mewangikan al-Quran sebagaimana meletakkan wangian pada al-Hajar al-Aswad.
20.Meletakkan al-Quran pada tempat yang tinggi.
21.Berusaha untuk menghayati isi al-Quran hingga membawa ke peringkat menangis.
22.Tidak memberi salam pada seseorang yang sedang membaca al-Quran.

Thursday, February 5, 2009

Kamus Bahasa Arab Online

English to Arabic
Bahasa Inggeris ke Bahasa Arab

http://dict.findarabic.com/

Indonesian - Arabic
Arabic - Indonesian
Name Translate

http://kamus.javakedaton.com/

Related Posts with Thumbnails